Narystė

Kas gali tapti asociacijos nariais?

Asociacijos nariais gali tapti su asociacijos tikslais, vizija ir įstatais sutinkantys mokslininkai ar kitų profesijų asmenys, kurie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

  • Užsienio valstybėse įgijo daktaro laipsnį.
  • Turintys daktaro laipsnį ir užsienio valstybėse ne trumpiau negu dvejus metus be pertraukos dirbę mokslo tiriamąjį darbą arba kitą kvalifikacijai adekvatų darbą viešajame, valstybiname ar verslo sektoriuose, vykdę konsultacinę ir kitokią profesinę veiklą.
  • Užsienio valstybių institucijose doktorantūros studijas ne trumpiau negu dvejus metus vykdantys asmenys.

Asociacijos nariais negali tapti

  • Asmenys, kurie aukščiau aprašytas kvalifikacijas įgijo SSRS arba kitose komunistinėse valstybėse iki 1990 m. kovo 11 d.
  • SSRS Komunistų partijos ar valstybės struktūroms priklausę ir joms dirbę asmenys.
  • Narystės asociacijoje teisė suteikiama fiziniams asmenims, jei jie sutinka ir yra pajėgūs vykdyti šiuose įstatuose jiems numatytas pareigas.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

Narių priėmimo į asociaciją klausimus sprendžia valdyba, remdamasi kandidato įteiktu raštišku prašymu. Prašyme, kuris valdybai siunčiamas paštu (žr. žemiau), turi būti pateikta ši informacija ir priedai:

  1. dabartinė darbovietė, pareigos, tyrimų /verslo sritis, specializacija, kontaktiniai duomenys;
  2. trumpai nurodyta motyvacija tapti asociacijos nariu ir deklaruotas susipažinimas su įstatais bei atitikimas aukščiau nurodytoms narystės sąlygoms;
  3. gyvenimo aprašymas (CV);
  4. aukščiau nurodytų narystės sąlygų atitikimą liudijančio dokumento kopija. Tai gali būti daktaro laipsnį patvirtinantis užsienio mokslo institucijos išduotas diplomas arba darbo, studijų ir panaši sutartis, kurioje aiškiai matyti darbo / studijų užsienio institucijoje terminai. Konfidencialios arba asmeninės informacijos, pavyzdžiui, atlyginimo dydžio, įdarbinimo sąlygų ar pan. pateikti nereikia, atitinkamos eilutės kopijoje gali būti paslėptos.

Asociacija praneša kandidatui apie savo sprendimą raštišku pranešimu, kuris išsiunčiamas paštu ne vėliau negu per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Asociacijos pašto adresas: Asociacija „Futura Scientia“, Savanorių pr. 235, LT-02300 Vilnius, Lietuva.

Nario mokestis ir jo mokėjimo tvarka

Asociacijos nariai privalo laikytis įstatų ir mokėti kasmetį 60 EUR nario mokestį. Nario mokesčių dydį, jo mokėjimo tvarką ir terminus nustatė asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Nario mokestis (taip pat ir savanoriška parama) pervedamas į asociacijos „Futura Scientia“ atsiskaitomąją sąskaitą:

SEB Bankas
LT94 7044 0600 0675 7754
Įmonės kodas 302299230
Banko kodas 70440
BIC (SWIFT kodas) CBVILT2X

Ši tvarka nustatyta remiantis asociacijos „Futura Scientia“ įstatų III–V straipsniais. Patvirtinta valdybos posėdyje 2009 m. vasario mėn. 18 d., protokolas Nr. 2.

Log in